Page 5 - אבולוציה ושאר ירקות
P. 5
‫תוכן‬

‫פתיחה ‪7‬‬
‫פרק ‪ 1‬כמו דג במים ‪12‬‬
‫פרק ‪ 2‬אבולוציה מעשה ידי אדם ‪15‬‬
‫פרק ‪ּ ִ 3‬די־ ֶאן־ ֵאיי ותורשה ‪21‬‬
‫פרק ‪ 4‬המוטציה ברמת האוכלוסיה ‪40‬‬
‫פרק ‪ 5‬מיקרו־אבולוציה ומאקרו־אבולוציה ‪54‬‬
‫פרק ‪ 6‬גיל העולם ‪72‬‬
‫פרק ‪ 7‬הראיות למוצא המינים באמצעות אבולוציה ‪91‬‬
‫פרק ‪ 8‬סוף דבר )כמעט( ‪153‬‬
‫פרק ‪ 9‬על ההתנגדות לתורת האבולוציה ‪159‬‬
‫פרק ‪ 10‬האבולוציה של האדם ‪200‬‬
‫פרק ‪ 11‬שאלות ותשובות ‪224‬‬

‫ציונים ביבליוגרפיים ‪232‬‬
‫מילון מונחים ‪246‬‬
‫אינדקס ‪261‬‬
‫רשימת איורים ‪262‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10